glowna o firmie kontakt prawo pomoc
aukcje internetowe przetargi aukcje komornicze

Leasing to:
. to łatwy dostęp do nowoczesnego sprzętu bez konieczności angażowania
znacznych środków kapitałowych
. korzyści podatkowe
. możliwość finansowania inwestycji z przychodów wypracowanych przez
leasingowany obiekt
. zwiększenie płynności finansowej przedsiebiorstw korzystających z
leasingu poprzez rozłożenie w
czasie angażowania środków własnych
. możliwość skorzystania, niezależnie od leasingu, z kredytu bankowego

Zapewniamy Państwu możliwie najkorzstniejsze warunki
finansowania oraz bezpieczeństwo transakcji.
Na Państwa życzenie przygotujemy przykładową ofertę leasingu
przygotowaną wegług Państwa indywidualnych potrzeb.
Leasing operacyjny
Istotne znaczenie dla dokonania rozróżnienia leasingu dla celów fiskalnych
zarówno przez leasingodawcę jak i leasingobiorcę ma Rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 6. 04.1993r. w sprawie zaliczania przedmiotu umów najmu lub
dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do składników majątku stron tych
umów (zobacz : Co to jest leasing), określające kryteria przesądzające o
tym, która ze stron zalicza rzeczy do składników swojego majątku. Przepisy
te mają zastosowanie do leasingu operacyjnego, gdyż jest on traktowany przez
przepisy podatkowe analogicznie, jak umowa dzierżawy czy najmu. Do aktywów
leasingodawcy zalicza się zatem przedmioty umów leasingowych, jeśli umowy te
spełniają jeden z poniższych warunków:
- zostały zawarte na czas nie oznaczony,
- zostały zawarte na czas oznaczony, lecz nie zawierają prawa do nabycia
rzeczy albo praw majątkowych przez leasingobiorcę, albo to prawo zawierają
z możliwością wypowiedzenia,
- zostały zawarte na czas oznaczony, zawierają prawo do nabycia rzeczy,
albo praw majątkowych przez leasingobiorcę bez możliwości jego wypowiedzenia
a ponadto:
-podstawowy okres umowy, której przedmiotem są prawa majątkowe, rzeczy
ruchome lub nieruchomości, z wyjątkiem gruntów, wynosi co najmniej 40%
normatywnego okresu amortyzacji.

     
ETT TRADE Sp. z o.o., 15-402 Białystok, ul. Marjańskiego 3/301B,
tel. +48 85 749 99 93, fax +48 85 749 99 96, e-mail: biuro@komorniczelicytacje.pl